ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Total Office Concepts

Dorpsstraat 23a

1531 HA Wormer

 

Artikel 1     Algemeen

1.1        De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Total Office    Concepts, gevestigd te Wormer, hierna te noemen:

“TOC” en alle door deze met opdrachtgevers te sluiten overeenkomsten of ten behoeve van deze te verrichten handelingen. Afwijkingen van de onderhavige voorwaarden dienen voortgaand schriftelijk met de bevoegde vertegenwoordiger van TOC overeen te worden gekomen.

Artikel 2     Offertes

2.1        Al de aanbiedingen, daaronder mede begrepen prijsopgaven, brochures en prijslijsten, zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen, zelfs na aanvaarding van de aanbieding door de opdrachtgever. Herroeping na aanvaarding door de opdrachtgever zal onverwijld dienen te geschieden.

2.2       Een aanvaarding van de aanbieding van TOC, als gedoeld in artikel 2.1, welke afwijkt van de aanbieding geldt als een verwerping van de oorspronkelijke aanbieding en als een nieuwe aanbieding die TOC niet wenst. Dit geldt ook indien de aanvaarding slechts op ondergeschikte punten van de aanbieding afwijkt.

2.3       In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, normalisatiebladen en dergelijke vermelde gegevens zijn niet bindend, behalve voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekende overeenkomt of een door TOC ondertekende opdrachtbevestiging, onverlet de verantwoordelijkheid van de wederpartij voor de door hem verstrekte gegevens.

2.4      TOC is niet gebonden te leveren tegen een in de offerte vermelde prijs indien deze prijs berust op een druk- of schrijffout.

2.5      Elke offerte is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende de bij TOC geldende normale uren. In geval van levering of montage buiten de normale werkuren wordt van te voren een tarief afgesproken. Bij het inhuizen van meubilair zullen de daartoe benodigde liften en andere voor het inhuizen noodzakelijke zaken aanwezig dienen te zijn. Bij gebreke van het aanwezig zijn van voornoemde zaken ten behoeve van de inhuizing zullen de kosten voor het huren van deze zaken, alsmede van transport ervan worden doorberekend.

Artikel 3     Prijzen en prijsverhoging

3.1       De prijzen gelden af magazijn van TOC, inclusief verpakking en vracht. Voor montage van de te leveren zaken is TOC gerechtigd kosten bij de wederpartij in rekening te brengen. Voor archiefstellingen en brandkasten worden vracht en montage afzonderlijk in rekening gebracht, tenzij schriftelijk voorafgaand anders is overeengekomen. Voor bestellingen van minder dan € 450,- bruto cataloguswaarde exclusief omzetbelasting, zal TOC de werkelijke verzendkosten, dan wel een vaste opslag voor verzendkosten aan de wederpartij in rekening brengen.

3.2       Verpakkingen worden door TOC niet teruggenomen. Europallets blijven eigendom van TOC en worden derhalve wel teruggenomen.

3.3     Een overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging daarvan door TOC. Bij gebreke daarvan wordt de datum van feitelijke uitvoering door TOC als datum van tot standkoming van de overeenkomst beschouwd, voorzover er geen overeenstemming bestaat over een eerdere mondelinge overeenstemming.

3.4       Indien meer dan drie maanden zijn verlopen tussen het tot stand komen van de overeenkomst en de aflevering en in de periode één van de kostprijsfactoren (zoals onder meer verhoging van belasting. extreme leveranciersprijzen, valutakoersen, grondstoffen, vrachtkosten, lonen en/ of sociale lasten, invoerrechten, heffingen of andere lasten) van TOC dusdanig is gestegen dat de kostprijs voor de laatstgenoemde meer dan 5% hoger is komen te liggen, dan is TOC gerechtigd een met de kostprijsstijging overeenkomende hogere verkoopprijs in rekening te brengen.

Artikel 4     Overmacht

4.1      Omstandigheden buiten wil en/ of toedoen van TOC welke van dien aard zijn dat nalevering van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet meer in volle omvang van TOC kan worden gevergd, geven deze het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/ of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 5     Afroeporders

5.1      Indien tussen TOC en de wederpartij een afroeptermijn is overeengekomen zullen alle redelijke kosten, veroorzaakt door een niet tijdige afname door de wederpartij, aan de laatstgenoemde in rekening gebracht worden. Onverminderd het recht van TOC om integrale schadevergoeding te vorderen, zal de wederpartij, bij niet tijdige afname, 10% van de gefactureerde bedragen aan TOC dienen te voldoen.

Artikel 6     Levering

6.1      De levertijd wordt, tenzij expliciet anders wordt overeengekomen, slechts bij benadering opgegeven en kan nimmer als een fatale termijn worden beschouwd. Een overschrijding van de levertijd geeft de wederpartij in geen geval recht op schadevergoeding. Evenmin kan de wederpartij, behoudens de overschrijding van een uitdrukkelijk overeengekomen uiterste termijn, terzake aanspraak maken op ontbinding van de overeenkomst, tenzij het een natuurlijk persoon betreft die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf in dat geval dient TOC eerst in gebreke te worden gesteld.

6.2      Indien evenwel de overschrijding van de overeengekomen termijn zodanig is, dat de wederpartij niet zijnde een natuurlijk persoon (die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) daardoor nadeel lijdt, is deze gerechtigd TOC schriftelijk een uiterste termijn van minimaal 14 dagen te stellen. TOC is als dan gerechtigd- zonder gehoudenheid tot enige schadevergoeding – af te zien van het leveren van de overeengekomen prestatie.- zonder gehoudenheid tot enige schadevergoeding – Zij is gehouden dat dan spoedig mee te delen aan de wederpartij. In geval van overmacht aan de zijde van TOC geldt het bepaalde in artikel 4.1

6.3      TOC is gerechtigd de verdere uitvoering van haar werkzaamheden op te schorten, zolang de wederpartij jegens TOC niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Dit opschortingrecht geldt tot op het moment dat de wederpartij zijn verplichting alsnog is nagekomen, tenzij TOC inmiddels gebruik heeft gemaakt van het recht op ontbinding van de overeenkomst. Een en ander laat het recht van TOC op schadevergoeding onverlet.

6.4      Een door de wederpartij na het verstrijken van de opdracht alsnog verlangde wijziging in de uitvoering daarvan, moet door de wederpartij tijdig en schriftelijk aan TOC ter kennis zijn gebracht. Wordt deze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging der wijziging voor rekening van de wederpartij. Indien en voor zover de gevraagde wijziging hogere kosten veroorzaakt, dan waarop bij de prijsopgave opdracht is gerekend, zijn deze voor rekening van de wederpartij.

Artikel 7     Betalingsvoorwaarden, buitengerechtelijke incassokosten en recht van retentie

7.1      Betaling dient te geschieden zonder korting of schuldvergelijking binnen 8 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

7.2      Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zal facturering als volgt geschieden:

a. Bij opdrachten tot 5.000,- EURO exclusief BTW: Bij verzending van de producten;

b. Bij opdrachten vanaf 5.000,- EURO of meer exclusief BTW

– 30% binnen 8 dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging,

– 60% binnen 8 dagen voor feitelijke aflevering,

– 10% binnen 8 dagen na oplevering.

7.3      Indien de wederpartij in verzuim is zijn betalingsverplichtingen na te komen, dan wordt zij jegens TOC rente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente, vermeerderd met 2% over het nog openstaande factuurbedrag of gedeelte daarvan, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt berekend. Tevens wordt de wederpartij jegens TOC alsdan verschuldigd de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, welke kosten – met een minimum  van 65,- EURO worden berekend geheel overeenkomstig het incassotarief voor advocaten, vastgesteld door de Nederlandse Orde van Advocaten.

7.3     In leder geval is TOC terzake van zaken die zij van de wederpartij onder zich heeft, gerechtigd, tot dat haar totale vordering op de wederpartij is voldaan, gebruik te maken van haar recht van retentie.

Artikel 8     Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

8.1      De door TOC geleverde zaken blijven haar eigendom totdat de wederpartij de geleverde zaken aan TOC volledig betaald heeft en de wederpartij eventuele verplichtingen tot betaling van schadevergoeding is nagekomen.

8.2      In het geval de wederpartij zijn verplichtingen jegens TOC niet nakomt, dan wel een gegronde vrees bestaat dat de wederpartij zulks niet zal doen, is TOC gerechtigd geleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, bij de wederpartij of derden die de zaak voor de wederpartij houden, weg te halen of weg te doen halen.

                           Artikel 9     Risico en verzending

9.1      TOC verzendt de goederen voor rekening en risico van de wederpartij. Dit geldt ook bij franco leveringen. Het risico gaat over op de wederpartij zodra de zaken het bedrijf of de verzendplaats van TOC verlaten hebben. Indien de te leveren zaken verzend gereed staan en de feitelijke verzending of afname vertraagd wordt buiten de schuld van TOC dan gaat het risico over op de wederpartij zodra aan laatstgenoemde gemeld is dat de goederen verzend gereed staan. Leveranties geschieden door TOC rechtstreeks vanaf de fabriek. Als aflevering bij de wederpartij om redenen die geheel in haar risicosfeer liggen (inclusief overmacht) niet mogelijk is, heeft TOC het recht de zaken voor rekening en risico van de wederpartij elders op te slaan.

                           Artikel 10     Verplichting van de wederpartij bij aflevering / Reclames

10.1    Alle reclames dienen, op straffe van verval van rechten, binnen zeven dagen na aflevering der zaken, althans nadat het gebrek redelijkerwijs geconstateerd had kunnen worden, per aangetekend schrijven te geschieden.

10.2    Een beroep van de wederpartij op duidelijk zichtbare tekorten of beschadigingen in het geleverde, kan niet jegens TOC geldend gemaakt worden indien de wederpartij die tekorten en/ of beschadigingen niet op de afleveringsbon of het vervoersdocument heeft aangetekend dan wel de expediteur daarvan geen proces-verbaal heeft laten opmaken.

10.3    Onverlet de bevoegdheid van de wederpartij zich op een opschortingsrecht te beroepen, blijft zij verplicht tot betaling en afname van gedane bestellingen over te gaan, ook in het geval zij tijdig heeft gereclameerd.

                           Artikel 11     Garantie

11.1      Onverminderd de hierna gestelde beperkingen, staat TOC in voor zowel de deugdelijkheid van het door haar geleverde product als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/ of geleverde materiaal, in geval van technische constructies gedurende een termijn van een jaar na levering en in geval van stoffen gedurende een termijn van een half jaar na levering, alles met uitsluiting van zichtbare gebreken.

11.2    Geringe kleur- en structuurafwijkingen bij houtproducten kunnen, gelet op de aard van het product en het productieproces, niet aan TOC worden tegengeworpen. Hetzelfde geldt bij kunststoffen, textiel en leer.

11.3    Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

  1. de niet-inachtneming door wederpartij van bediening- en onderhouds­voorschriften dan wel ander dan het voorziene normale gebruik;
  2. normale slijtage;
  3. montage/ installatie of reparatie door derden, waaronder begrepen de wederpartij;

11.4    Indien TOC ter voldoening van haar garantieverplichtingen onderdelen / producten vervangt, worden de vervangen onderdelen haar eigendom.

                      Artikel 12       Aansprakelijkheid voor geleverde zaken, verrichte diensten en verstrekte adviezen

12.1    TOC is nimmer aansprakelijk voor bedrijfs en/ of gevolgschade welke voor de wederpartij uit een met TOC gesloten overeenkomst mocht voortvloeien. De wederpartij vrijwaart TOC te dezer zake tegen aanspraken van derden.

                           Artikel 13       Intellectuele eigendom

13.1    De wederpartij vrijwaart TOC tegen iedere actie van derden welke is gebaseerd op inbreuk van auteursrecht, terzake van de door de wederpartij bij haar in uitvoering gegeven opdrachten.

13.2    TOC neemt alle redelijkerwijs te vergen voorzorgen in acht om te voorkomen dat te leveren prestaties in strijd kunnen komen met enig in Nederland geldend recht van intellectuele eigendom van een derde. Indien desondanks aan TOC een verwijt valt te maken van het feit dat inbreuk op een dergelijk recht wordt gemaakt, zal zij, onverminderd de in het vorige artikel bepaalde grenzen, het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten terugnemen of zorgdragen dat de wederpartij het geleverde of een gelijkwaardige andere zaak, ongestoord kan blijven gebruiken; alles mits de wederpartij TOC tijdig in staat stelt om voor haar belangen ten opzichte van degenen die rechten van industriële eigendom geldend maakt, op te komen.

                           Artikel 14       Bevoegde rechter

14.1      Alle geschillen, ook daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, welk naar aanleiding van aanbiedingen, overeenkomsten of leveringen tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de hoofdves­tigingsplaats van TOC.

                           Artikel 15       Toepasselijk recht

15.1    Op elke overeenkomst tussen TOC en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

 

 

De volledige tekst van de Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden kunnen worden opgevraagd. Ze zijn gedeponeerd onder nummer 34199629 bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.